ผลงานการประมูล

บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120